Bij CivitaS gelden onze algemene voorwaarden. Bij aanvang van het lidmaatschap gaat ieder lid met deze algemene voorwaarden akkoord.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen CivitaS en het Lid worden gesloten.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Het aanbod van CivitaS wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door CivitaS aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een formulier risicoanalyse veilig bewegen (Par-Q) in dat door CivitaS ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
  – de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  – de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  – de huisregels.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 6. Bij het afsluiten van een gezins abonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres.
 7. Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 8. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen.
 9. CivitaS behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 – Het Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.

Artikel 4 – Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
 2. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van CivitaS) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien:
  – het Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd– voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  – het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 3. Het Lidmaatschap dient schriftelijk of, indien het Lidmaatschap digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is CivitaS gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden.Het bevriezen van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 6. Tussentijdse opzegging door CivitaS is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  – het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  – het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens CivitaS of jegens een contractant van CivitaS.
  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door CivitaS aantoonbaar geleden schade.
 7. Indien CivitaS haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door CivitaS mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.
 8. Eventuele tegoeden op de toegangspas dienen opgemaakt te worden, deze worden niet teruggegeven.
 9. Het Lid heeft de mogelijkheid om 1 keer per jaar voor een periode van maximaal 3 maanden haar Lidmaatschap stop te zetten. Bij het tijdelijk stopzetten van het Lidmaatschap, alleen per maand mogelijk, betaalt het Lid altijd i.p.v. het tarief behorende bij het Lidmaatschap een rustend lidmaatschap tarief. Het Lid kan in deze periode niet sporten en geen gebruik maken van de overige faciliteiten. Indien het Lid het Lidmaatschap laat rusten en nog in de contractperiode zit, wordt de contractperiode met de rustperiode verlengd. Het in rust zetten van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door CivitaS 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 4. Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde Lidmaatschappen overschreden wordt, zal het Lidmaatschap automatisch worden aangepast.
 5. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 6. CivitaS houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 7 – Verplichtingen van CivitaS

 1. CivitaS staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 2. CivitaS onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. CivitaS staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. CivitaS zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. CivitaS zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. CivitaS treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Lid.

Artikel 8 – Verplichtingen van een Lid

 1. Een Lid houdt zich aan de door CivitaS gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie.
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan CivitaS.
 3. Een Lid dient de aanwijzingen van de CivitaS c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan CivitaS kenbaar te maken, zodat CivitaS uitleg kan geven.
 4. Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door CivitaS beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 9 – Tussentijdse wijzigingen

 1. CivitaS kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

 Artikel 10 – Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de het Lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. CivitaS is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door CivitaS schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is CivitaS gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is CivitaS bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is CivitaS bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. CivitaS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training en/of het verblijf CivitaS.
 2. CivitaS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van zelf meegenomen opgietmiddelen of dergelijke, die op de kachel van de sauna worden gegoten. CivitaS stelt water vermengd met geur ter beschikking.
 3. CivitaS is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover CivitaS maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 4. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Artikel 13 – Klachten

 1. In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de receptiemedewerker van CivitaS,

Artikel 14 – Bedrijfssportlidmaatschap

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van CivitaS zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij CivitaS als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 5 lid 3.
 4. Bij beëindiging dienstverband is CivitaS onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. CivitaS verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid CivitaS toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de werkgever van het Bedrijfslid.

 Artikel 15 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen CivitaS gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 16 – Overig

 1. CivitaS behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.